World Peace Flame toespraak Christopher Barrington

Toespraak van Christopher Barrington, Directeur Dru UK

ter gelegenheid van de inauguratie van de World Peace Flame Pathway
27 april 2004, Den Haag 

 

Excellenties, dames en heren,

Het is een groot voorrecht, uitgenodigd te zijn om de geschiedenis van de World Peace Flame met u te delen. Zoals velen van u weten, ontstond de World Peace Flame uit het samenvoegen van zeven vlammen, die door vooraanstaande vredesactivisten werden aangestoken en door luchtmachten is overgevlogen van de vijf continenten. Hij vertegenwoordigt het verlangen naar vrede van de gehele mensheid, en herinnert ons er aan dat we een verschil kunnen maken in deze wereld.

Sinds juli 1999 denken we dat de World Peace Flame is aangeboden aan meer dan tien miljoen mensen, waaronder politici, entertainers, wetenschappers en mensen uit alle lagen van de bevolking. De lijst van mensen en organisaties die de Vlam hebben ontvangen is bijzonder en zeer uitgebreid.

Dit eerste permanente World Peace Flame Monument werd hier in Den Haag geïnstalleerd in april 2002 en sindsdien zijn er verschillende geïnstalleerd over de hele wereld. World Peace Flame monumenten zijn gebouwd in Noord Wales en Sydney, Australië. Het eerste World Peace Flame monument in de Verenigde Staten van Amerika werd onthuld in het National Civil Rights Museum in Memphis, Tennessee in september 2002.

In december 2002 gaven 60 leiders van verschillende disciplines, politiek, entertainment, media, uitdrukking aan hun steun voor het World Peace Flame project in een uniek forum dat plaatsvond in Los Angeles.
 

De World Peace Flame is het vieren van eenheid in verschillen. Hij wordt onmiddellijk door iedereen herkend, en er zijn er maar weinig die niet geroerd zijn door zijn aanwezigheid. Zoals de Noord Ierse vredesactivist en winnaar van de Nobelprijs John Hume zei:

‘Alle conflicten gaan over verschil, of het verschil nu ras, religie of nationaliteit is maakt niet uit. Europese visionairs stelden vast dat verschil geen bedreiging is, verschil is natuurlijk.. Verschil is de essentie van de mensheid. Verschil is er niet per ongeluk door je geboorte en daarom zou het nooit de bron mogen zijn voor haat of conflict. Het antwoord voor de verschillen is om het te respecteren. Daarin ligt het meest fundamentele principe voor vrede. Respect voor diversiteit’.

De laatste twee jaar heeft de World Peace Flame de Cinema for Peace gala van het Berlijnse Film Festival geopend, waar een aantal van de beroemdste entertainers van deze tijd hun steun aan de World Peace Flame hebben gegeven. Mensen zoals Dustin Hoffman, George Clooney, Christopher Lee, Liza Minnelli, en vele anderen.

Het succes van de World Peace Flame is de erkenning dat mensen werkelijk vrede willen in deze wereld, en ik twijfel er niet aan dat we op een dag World Peace Flame monumenten in steden overal ter wereld zullen installeren. De World Peace Flame wordt al gevestigd in Zeeland, hier in Nederland over een paar dagen.

 

Mijn collega Andrew Wells, die de Earth Summit in Rio de Janeiro in Zuid Amerika bijwoonde, herinnerde mij er aan wat de toenmalige eerste minister van India, Narasimha Rao zei. Hij begon met een krachtige en boeiende analogie. Hij zei dat er eens twee broers waren. Een van hen ging naar het Westen en leerde alles over hoe de uiterlijke wereld werkt, maar hij verwaarloosde zijn innerlijke wereld van het hart volledig. De andere broer ging naar het Oosten en leerde daar alles van de innerlijke wereld van het hart, maar ging voorbij aan de uiterlijke materiele wereld. Vandaag bij de inauguratie van de World Peace Pathway komen deze twee broers bij elkaar, waarbij ieder zich realiseert dat hij nodig heeft wat de ander geleerd, ontdekt en geïntegreerd heeft in zijn leven.

 

De Peace Flame die in het midden van dit monument staat, vertegenwoordigt de gecombineerde wijsheid van alle vertakkingen van de mensheid; daarom is de World Peace Flame een symbool dat culturen, afkomst en alle soorten filosofie verenigt.

Dames en heren, er is geen beter moment om deze reis te beginnen dan nu!

Dank u wel..

 

Speech by Christopher Barrington, Director Dru UK

At the inauguration of the World Peace Flame Pathway, The Hague
April 27th 2004

 
 
Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen,
 
It is a great privilege to be invited to share with you the historic context of the World Peace Flame. As many of you will know, the World Peace Flame was forged from seven flames, lit by eminent peacemakers and flown from five continents by military air forces. It represents the aspirations for the peace of humanity as a whole, and reminds us that we can make a difference in this world.
 
Since July 1999 we believe that the World Peace Flame has been presented to over ten million people, including political leaders, entertainers, educators and people from all walks of life. The list of people and organisations that have been presented with it is extraordinary and far-reaching.
 
This first permanent World Peace Flame Monument was installed here at The Hague in April 2002 and since then several other flames have been installed around the World. World Peace Flame monuments have been installed in North Wales, Sydney Australia, and the first World Peace Flame monument in the United States of America was installed at the National Civil Rights Museum in Memphis, Tennessee in September 2002.
 
In December 2002, sixty Leaders from all walks of life including the political, media, and entertainment worlds expressed their commitment to support the World Peace Flame project, in a unique forum that took place in Los Angeles.
The World Peace Flame is a celebration of unity in diversity. It is instantly recognised by everyone, and few people are unmoved by its presence. As the Northern Ireland peacemaker and Nobel Laureate John Hume said:
 
“All conflict is about difference; whether the difference is race, religion, or nationality. European visionaries decided that difference is not a threat, difference is natural. Difference is of the essence of humanity. Difference is not an accident of birth and therefore it should never be the source of hatred or conflict. The answer to difference is to respect it. Therein lies a most fundamental principle for peace: Respect for diversity.”
 
For the last two years, the World Peace Flame has opened and presided over the Cinema for Peace gala at the Berlin Film Festival, where some of the most famous entertainers of our time have given their support to the World Peace Flame. People like Dustin Hoffman, George Clooney, Christopher Lee, Liza Minnelli, and many others.
 
The success of the World Peace Flame is recognition that people do want peace in this world, and there is no doubt in my mind that one day we will install World Peace Flame monuments in cities and towns all over the world. Already the World Peace Flame is to be installed in Zeeland, here in the Netherlands, in just a few days.
 
To conclude, my colleague Andrew Wells here, who was at the Earth Summit in Rio, South America, reminded me that the first Prime Minister to speak was the Prime Minister of India at that time, Narasimha Rao. He started with a powerful and intriguing analogy. He said that at one time there were two brothers. One of them went West and learned all about the way that the outer World functions, but totally neglected the inner world of the heart. The other brother went East, and he learned all about the inner world of the heart, but ignored the outer, material world. Today, at the inauguration of this World Peace Flame Pathway those two brothers have come together, each realising they need what the other has learned, discovered, and integrated into their life.
 
The peace flame that stands at the centre of this monument represents the combined wisdom of all branches of humanity; therefore the World Peace Flame stands as a symbol that brings together all cultures, creeds, and philosophies.
 
Ladies and Gentlemen, There is no better time to begin this journey than Now!
 
Thank you.

World Peace Flame Stichting © 2012-2018 | Keraweb