World Peace Flame Pathway, toespraak Dr. Mansukh Patel

Dr. Mansukh Patel, mede oprichter van het World Peace Flame
Initiatief
 
Ter gelegenheid van de installatie van de World Peace Flame Pathway. 
27 april 2004, Den Haag
 
Het maken van deze World Peace Flame Pathway is een baken in onze geschiedenis. Elk volk in de wereld, alle leden van de Verenigde Naties daarin inbegrepen, hebben bijgedragen aan dit monument. Je zou in feite kunnen zeggen dat de totale wereldbevolking hier is vertegenwoordigt. Wat heeft deze opzienbarende, nog nooit eerder vertoonde uiting van eenheid en samenwerking van het hele spectrum van de mensheid mogelijk gemaakt?
 
De kracht die ontstaat als mensen samenwerken wordt nu pas door de mensheid herkend. Geen enkele persoon kan zelf de eenheid bereiken die hier in dit monument is vastgelegd; toch hebben we door samen te werken een kracht vrij gemaakt dat ieder land zonder uitzondering heeft aangetrokken om hier vertegenwoordigd te zijn. De kracht van ons werk als een geheel is veel groter geworden dan de som van onze individuele vaardigheden, talenten en visie.
 
Kunnen we leren hoe we dit proces iedere keer als we dat willen, kunnen kopiëren? Kunnen we leren hoe we de omstandigheden kunnen reproduceren die eenheid creëren op een schaal die groot genoeg is om grote problemen op te lossen die onze wereld nu bezig houden, zoals klimaat verandering, oorlog en armoede?
 
Ik ben er van overtuigd dat de mensheid dichterbij is dan ooit om deze enorme potentie om te veranderen, aan te wenden. De mate van eenheid waar we vandaag getuige van zijn is geen onverwachte of toevallige gebeurtenis. Ik geloof dat het een nieuw paradigma typeert voor eenheid en samenwerking dat nu rondgaat in de wereld. Als we tussen de regels van de krantenkoppen door lezen wordt het duidelijk dat mensen meer bewust en bezorgd zijn over de toestand in de rest van de wereld dan ooit tevoren. De wetenschapswereld en zelfs militairen zijn koortsachtig bezig met een lobby naar regeringen om actie te ondernemen ten aanzien van klimaatverandering. Wereldwijd introduceren bedrijven vrijwilligersprogramma’s, meditatie- en persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s op een niet eerder voorgekomen schaal. En in de laatste paar jaar zijn meer mensen uitgekomen voor hun verlangen naar vrede dan ooit tevoren in de geschiedenis.
 
De tijd is rijp om deze kracht van menselijke eenheid aan te wenden. Ik denk dat de leiders die deze koers volgen een bron zullen ontdekken van oneindige persoonlijke kracht.
Wat zijn de principes die onze mogelijkheden beheersen om dat doel te bereiken?
 
De kracht van het bewerkstelligen van vrede.
 
Ik denk dat het essentieel is dat we overwegen wat we met ‘vrede’ bedoelen. Is het vooral de afwezigheid van zijn tegenhanger, geweld? We streven naar een wereld waarin volkeren in harmonie naast elkaar kunnen leven, met gelijke mogelijkheden en ontwikkeling die voor eenieder beschikbaar is. Echter als we serieus een dergelijke wereld willen, moeten we het zoeklicht op onszelf richten en ons afvragen waarom internationale vredesonderhandelingen zelden tot blijvende vrede leidt.
 
Ik geloof als we werkelijk begrijpen wat vrede is, wanneer ons handelen voortkomt uit innerlijke overtuiging. Als de schaal van negativiteit, vooroordeel en veroordeling en wedijver doorbroken is, zal deze overtuiging als een parel in het hart van ieder mens liggen. Vrede aan de buitenkant is het resultaat van een innerlijke cultuur. Boze mensen kunnen niet over vrede onderhandelen. Mensen met haatgevoelens kunnen niet over vrede onderhandelen. Hebzucht, onwetendheid, intolerantie – verhinderen alle de weg naar vrede.
 
Als we werkelijk wereldvrede willen bereiken, en het leven op aarde een waardevolle ervaring maken die de moeite waard is, moeten we datgene wat de beste eigenschappen in ons naar voren brengt nader bekijken, zoals eerlijkheid, integriteit, niet-veroordelen, compassie en vriendelijkheid.
De menselijke geest heeft bewezen grote dingen tot stand te kunnen brengen, het kan ons mee de ruimte innemen, ons in staat te stellen op de maan te staan en terug te kijken naar onze eigen prachtige planeet. En als we in de schoenen van Neil Armstrong hadden kunnen staan en onze planeet hadden gezien als een juweel in de kroon van het universum, zou het gemakkelijker zijn om hogere gedachten te koesteren, zoals respect, dankbaarheid en liefde voor de mensheid. Elk mens heeft deze hoogwaardige positieve kwaliteiten die een kracht in zichzelf bevatten. Tegengestelde kwaliteiten zoals boosheid en haat halen het individu en de familie naar beneden; zij ontnemen het leven zijn kracht waar het maar kan. Krachtige mensen hebben er geen behoefte aan om iemand te manipuleren; hun leiderschap reikt ver, heeft visie en is effectief.
 
De ultieme vraag is: hoe kunnen we beschikken over deze kracht?
 
Ten eerste. Laten we eens naar onze besluitvorming kijken. Onze beslissingen zijn gebaseerd op ons oordeel, dus als we een negatief oordeel hebben over een persoon of volk, zetten we ze vast door een kooi van beperkte opvattingen en zo verzwakken we het proces van besluitvorming en ontkrachten we onszelf. Beslissingen die gebaseerd zijn op dergelijke negatieve oordelen kunnen geen goede uitkomst bewerkstelligen. Als we daarentegen elkaar waarderen en bekrachtigen, alle culturen en alle volkeren, brengen we vrede voor zowel onszelf als anderen. 
 
Ten tweede. Het zijn onze keuzes die onze bestemming vastleggen. Een gezonde samenleving wordt gevormd door individuen met zelfvertrouwen die krachtige en verantwoordelijke keuzes maken hoe ze willen leven en zichzelf tot uitdrukking willen brengen. Iedere dag worden we wakker en worden we uitgedaagd te gaan staan voor waar we in geloven. Iedere dag wordt ons gevraagd eerlijk, recht door zee en waarachtig te zijn, en onszelf niet te verraden in onze zakelijke onderhandelingen en besluitvorming. Om in te staan voor onze waarheid hebben we integriteit, eergevoel en uithoudingsvermogen nodig. 
 
Ten derde. Het is onmogelijk harmonieus te handelen zonder een bewustzijn van een groter geheel. Zoals Gandhi zei: geen enkele cultuur kan overleven als hij probeert exclusief te zijn. Als we bereid zijn om met ons leven een grotere gemeenschap te dienen, en niet alleen onszelf, dan breidt onze afgescheiden, individuele geest zich uit om de grotere wereldgeest te omvatten en geeft ons op die manier toegang tot de kracht van het geheel. Einstein zei dat de opvatting dat los staan van het geheel, een soort optische illusie van het bewustzijn is. Als we ons voornemen om het belang van het geheel te dienen, gaan we voorbij die illusie en krijgen we de beschikking over bijna onuitputtelijke positieve kracht.
 
Ten vierde. We denken dat iedereen die over deze kracht beschikt dat gedaan heeft uit mededogen en liefde. Gandhi hield vol dat liefde de enige remedie is tegen haat en Thomas Merton zei: ‘als je over liefde beschikt zul je alles goed doen’. In plaats van te hunkeren naar politieke of militaire macht, moeten we leren te hunkeren naar de kracht van vrede en dienstbaarheid aan het geheel. Dit is geen sentimentele zwakheid. Gandhi, Martin Luther King en anderen beschreven deze kracht als een onoverwinnelijke en onweerstaanbare kracht die tenslotte iedereen die het raakt transformeert. Zonder dát zijn onze ideologieën verdort: levenloze bladeren die door de wind worden weggeblazen. Met, hebben we de beschikking over een kracht die groter is dan ieder massa vernietigingswapen. Het is een wapen dat bouwt en niet vernietigt. Deze vredeskracht veroorzaakt explosies die zullen helen en troost en hoop brengen voor iedereen.
 
Als we naar de geschiedenis kijken, zien we dat het begrijpen en gebruik maken van de kracht van eenheid van mensen op grote schaal niet een geheel nieuwe wetenschap is op aarde. Gandhi was een virtuoos in het gebruik ervan, en verder terug in de tijd, grote mannen en vrouwen, zoals King, Einstein, Mother Theresa en anderen hebben voldoende persoonlijke kracht ontwikkeld om grote transformaties in de samenleving tot stand te brengen. En als we hun leven bestuderen, zien we dat ieder van hen heeft verklaard dat ieder van ons kan bereiken wat zij hebben bereikt, als we het zelfde geloof, vertrouwen en toewijding zouden hebben als zij hadden.
 
Durven wij, zoals we hier vandaag als individuen zitten, onze harten te openen in naam van onze kinderen, om dezelfde kracht in onszelf te genereren als zij deden? Zij voelden zich ook vaak onvolmaakt of ontoereikend voor hun taak. Toch veranderden zij de geschiedenis. Kan ieder van ons, ieder op ons eigen manier, ook een blijvende bijdrage leveren aan de wereld?
 
Vandaag, bij dit monument, hebben we bewezen dat we het kunnen.
Mijn pleidooi heeft betrekking op die individuen, wat hun rol of prestatie ook mag zijn, die duizenden vertegenwoordigen of invloed hebben over velen. Er is genoeg rijkdom en kennis in onze wereld voor een vredevolle en duurzame levensstijl voor iedereen. In het midden van de laatste eeuw, maakte het Marshall- plan vrienden uit vijanden. Door een wereld te maken die voor iedereen werkt, zouden we de reden voor terrorisme in zijn vele vormen in één keer wegnemen.
 
De stenen die we rond het World Peace Pathway hebben gelegd zijn symbolisch voor onze keuze om aan eenheid, respect, moed en eer te bouwen. Zij zullen langer op aarde zijn dan ieder van ons en wij hebben de voldoening te weten dat wij aan een toekomst bouwen, gestoeld op de hoogste idealen voor de mensheid. Ik wil u persoonlijk bedanken, voor de enorme bijdrage en toewijding om dit project tot een succes te maken.
 
In deze tijd van wereldwijde crisis, geloof ik dat we deze historische World Peace Pathway kunnen gebruiken als katalysator om ons te inspireren voor de mogelijkheden die voor ons liggen. We zijn getuige van een wereldwijde paradigma verandering naar eenheid en samenwerking als nooit tevoren. Meer dan dat, we versnellen die verandering en herzien zo de toekomst van onze beschaving.
 

Dr. Mansukh Patel, co founder World Peace Flame Initiative

At the inauguration of the World Peace Flame Pathway, The Hague
April 27th 2004

 

THE POWER OF PEACE 
 
The building of this World Peace Pathway represents a landmark in our history. Every nation in the world, including the entire membership of the United Nations, have contributed to this Monument. In fact, one could say that the entire population of the earth is represented here. What has made possible this remarkable, if not unprecedented, display of unity and collaboration across the entire spectrum of humanity?
 
The power that arises when people work together is only now being recognised by humanity. No single person could have achieved the unity established by this Monument, yet acting together we have liberated a force that has attracted every country, without exception, to be represented here. The strength of our work as a whole has become far greater than the sum of our individual skills, talents and vision.
 
Can we learn how to duplicate this process at will? Can we learn how to replicate the conditions that create unity on a scale large enough to solve the vast problems that beset our world today such as climate change, war and poverty?
 
I believe that humanity is closer than it has ever been to harnessing this vast potential for change. The degree of unity we have witnessed today is no unexpected or accidental occurrence. I believe it is typical of a new paradigm towards unity and cooperation that is sweeping across the world. If we read between the news headlines it is apparent that people are more aware and concerned about the state of the rest of the world than ever before. The scientific establishment and even the military are feverishly lobbying governments to take action on climate change. Global corporations are introducing community volunteering programmes, meditation and personal development schemes at unprecedented rates. And in the past few years, more people have come forward to state their desire for peace than ever before in history.
 
The time is right for us to harness this force of human unity. In the process, I believe leaders of this course of action will discover a source of unlimited personal power.
 
What are the principles that govern our ability to achieve this goal?
 
The Power of Peacemaking
 
I believe it is essential we consider what we mean by ‘peace’. Is it merely the absence of its opposite, violence? We aim for a world in which nations can live harmoniously side-by-side, with equal opportunities and development available to all. However, if we seriously want this kind of world, we must turn a laser of self-scrutiny upon ourselves and ask why international peace negotiations rarely achieve lasting peace.
 
I believe that when we deeply understand what peace is, our actions arise from a state of inner conviction. Once the shell of negativity, prejudice, judgement and competitiveness are bypassed, this conviction lies like a pearl at the centre of every human being. External peace is the result of an inner culture. Angry people cannot negotiate peace. People who feel hatred cannot negotiate peace. Greed, ignorance, intolerance – all bar our way to peace.
 
If we really want to achieve a global peace that makes life on earth a valuable and rewarding experience, we must look closely at what brings out the highest qualities within us; such as honesty, integrity, non-judgement, compassion and kindness.
The human mind has proved itself to be capable of achieving great things, of taking us into space, of enabling us to stand on the moon and gaze back at our own beautiful planet. And perhaps if we could have been in Neil Armstrong’s shoes and seen our planet set like a jewel in the crown of the universe, it would be easier for us to entertain higher thoughts such as respect, gratitude and love for humanity. Every human being carries these highly-charged positive qualities, and they carry a power all of their own. In contrast, anger or hatred diminish the individual and family, eroding life wherever they occur. Empowered individuals need not manipulate anyone and their leadership becomes far-reaching, visionary and effective.
 
The ultimate question is, how can we access this power?
 
Firstly, let us consider our decision-making. Our decisions are based upon our judgements, yet when we make a negative judgement about a person or a nation we imprison them in a cage of limited perceptions, thus weakening the whole process of decision-making and denigrating ourselves. Decisions based on such negative judgements cannot create the best outcomes. When instead we honour and empower each other, all cultures and all nations, we bring peace both to ourselves and to others.
 
Secondly, it is our choices that carve out our destiny. A healthy society is created by self-empowered individuals making strong and self-responsible choices about how they want to live and express themselves. Every day we wake up and are challenged to stand up for what we believe in. Every day we are asked to be honest, upright and true, and not betray ourselves in our business dealings and decision-making. To stand firm to our truth requires integrity, honour and endurance.
 
Third, we can never operate harmoniously without an awareness of the greater whole, for as Gandhi said, no culture can survive if it attempts to be exclusive. When we are prepared to make our lives serve the larger community and not just ourselves, our separate, individual mind expands to encompass the greater, global mind, thus giving us access to the power of the whole. Einstein said our perception that we are separate from the whole was a kind of optical illusion of consciousness. When we make a commitment to serve the interests of the whole, we transcend that illusion and gain access to an almost unlimited power for good.
 
Fourth, we find that everyone who has harnessed this power has done so out of compassion and love. Gandhi maintained that love is the only remedy for hate and Thomas Merton said, ‘If you have love you will do all things well.’ Instead of craving political or military power, we must learn to crave the power of peace and service to the whole. This is not weak sentimentality. Gandhi, Martin Luther King and others described this power as an unconquerable and irresistible force that eventually transforms everyone it touches. Without it our ideologies are like parched, lifeless leaves blowing in the wind. With it, we access a force far greater than any weapon of mass destruction. It is a weapon that builds and does not destroy. This force of peace creates explosions that heal, bringing comfort and hope to all.
 
When we look through history, we find that understanding and harnessing the force of human unity on a massive scale is not an entirely new science on this earth. Gandhi used it like a virtuoso, and down through the ages great men and women like King, Einstein, Mother Teresa and others have gained sufficient personal power to accomplish huge transformations in society. And when we study their lives, we find that each of these people have stated that any one of us can achieve what they achieved, if we have the same faith, trust and commitment that they had. 
 
Dare we, as individuals sitting here today, tear open our hearts on behalf of our children and reach out for the same strengths they reached out for? They too, often felt imperfect or inadequate for their tasks. Yet they changed history. Can we, each in our own way, also make an enduring contribution to the world?
 
Today, by this Monument, we have proved that we can.
My plea is to those individuals, whatever their role or achievements, who represent thousands or have influence over many. There is enough wealth and knowledge in our world to easily provide a peaceful and sustainable lifestyle for all. In the middle of last century, the Marshall Plan created friends out of enemies. By providing a world that works for all we would dispel the cause of terrorism in its many forms with a single stroke.
 
The stones we have laid around the World Peace Pathway are symbolic of our choice to build unity, respect, courage and honour. They will endure on earth longer than any of us, and we have the satisfaction of knowing that we are building a future based on our highest ideals for humanity. For this, I personally thank you for your immense contribution and dedication in making this project such a success.
 
At this time of global crisis, I believe we can use this historic World Peace Pathway as a catalyst to inspire us towards the possibilities that lie before us. We are witnessing a global paradigm shift towards unity and cooperation as never before. More than that, we are accelerating that shift and so redefining the future of our civilisation.
 
Thank you.
 
 World Peace Flame Pathway speech Mansukh Patel

World Peace Flame Stichting © 2012-2018 | Keraweb